Keramika - ruční práce

 
  Přednostně spolupracujeme s firmou,která vyrábí keramiku s náboženskou tématikou.
 Firma,jejíž výrobky nabízíme, byla založena v roce 1990. Veškeré  výrobky jsou vyráběny ručně a zlaceny 24 karátovým zlatem. Výrobní program  firmy se specializuje na figurální keramiku s náboženskou tématikou. Součastně také nabízíme  suvenýry a předměty určené k běžnému užití. Na přání zákazníka zhotovíme výrobek dle dodané předlohy.
 
 
 
  •   Všechny námi nabízené produkty naleznete na našem e-shopu. Popřípadě pošlete sms na číslo 773 555 999 a zdarma Vám zašleme katalog výrobků. Pokud si u nás zboží objednáte, a´t už písemně na adrese Jerusalém 1,261 01 Příbram,nebo sms zprávou na 773 555 999,či emailem na info@jerusalemcz.cz, a zašlete k objednávce název Vámi oblíbeného kostela, popřípadě charitativní organizace, zašleme 10% z produktu,který si objednáte přímo na uvedenou faru, či jinou lidem pomáhající společnost. Pro obchodníky poskytujeme slevy. Rovněž poskytujeme slevy v našem věrnostním programu.
  •   V případě obsáhlejší objednávky lze dojednat slevu na tel: 773 555 999.

 

 

 

 

 

 

“Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Obchodní podmínky

pro prodej zboží v on-line obchodu na internetové adrese www.jerusalemcz.cz

Provozovatel internetového obchodu – e-shopu:

Susanna Marie Menius Čermáková, Jerusalém 1,261 01 Příbram

IČ  725 19 479

Číslo účtu pro zákazníky

Bankovní účet u České spořitelny :Č.ú. 2844384103 / 0800

Bankovní účet u Fio banky : Č.ú. 2200353029 / 2010

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) mezi Susanna Marie Menius Čermáková  IČ 725 19 479  (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím e-shopu – on-line obchodu na internetove adrese www.jerusalemcz.cz

1.2. Obchodní podmínky jsou platné od 20.10.2014. V případě změny obchodních podmínek eshopu se použije verze, která platila ke dni nákupu.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji s uvedenými cenami včetně DPH. Objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Uvede způsob úhrady kupní ceny zboží a požadovaný způsob doručení (dále jen „objednávka“). Před odesláním objednávky je možné zkontrolovat a měnit vložené údaje. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení objednávky na e-mail kupujícího uvedený v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky na adresu elektronické pošty kupujícího. V tomto okamžiku dojde k závaznému souhlasu kupujícího i prodávajícího s předmětem prodeje a mezi oběma stranami vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy potvrzuje kupující souhlas s obchodními podmínkami internetového obchodu www.jerusalemcz.cz.

2.3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky e-mailem či telefonicky. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.


3. Ceny dopravy, způsob platby

Česká pošta – platba předem na účet – 100,- Kč

Kupující uhradí zboží předem na účet . Variabilní symbol je číslo objednávky.

4. Platební podmínky, přeprava zboží

4.1. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést variabilní symbol platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající vystaví kupujícímu doklad a přiloží jej ke zboží, nebo v elektronickê komunikaci. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

4.2. Zboží se odesílá zpravidla do 1-3 pracovních dnů po přijetí objednávky nebo platby předem na účet. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Prodávající nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé při přepravě.

4.3. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání a zboží bude přepravcem vráceno zpět prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náhradu vynaložených nákladů ve výši 200,- Kč. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo v případě kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na e-mail info@jerusalemcz.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno do sedmi pracovních dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy na adresu Susanna Marie Menius Čermáková,Jerusalem 1,261 01 Příbram. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a pokud možno v původním obalu. Zboží nelze vracet prodávajícímu na dobírku. Prodávající vrátí peníze kupujícímu na účet nejpozději do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

5.4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Odpovědnost za vady, záruka

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

7.3. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Susanna Marie Menius Čermáková, Jerusalem 1,261 01 Příbram. Za datum uplatnění reklamace se považuje den, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád a příslušná legislativa.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kromě subjektů dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.

------------------------

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Přejeme Vám příjemný a spokojený nákup. Budeme rádi, když Vám zboží zakoupené u nás přinese radost. Těšíme se na Vaše objednávky a věříme, že se k nám budete pravidelně spokojeně vracet.

V  Jerusaleme, dne 20.10.2014
Susanna Marie Menius Čermáková